Trong tháng 7/2021, lượng khách du lịch đến với tỉnh Lâm Đồng chỉ đạt khoảng 8.000 lượt (giảm 98% so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 150 lượt (giảm 96,7%), khách nội địa đạt khoảng 7.850 lượt (giảm 98%), khách qua lưu trú đạt 7.500 lượt (giảm 98%).

Nguồn: tintaynguyen.com